Ana sayfa Özel Eğitim Engelli Çocuğu Olan SGK’lı ve Kamu Çalışanının Hakları Nedir

Engelli Çocuğu Olan SGK’lı ve Kamu Çalışanının Hakları Nedir

326

Özel Gereksinimli Çocuğa olan aileler ve çalışanların sosyal ve maddi hakları nedir ? Engelli çocuğu olan aileler sgk’lı ve kamu çalışanı memurların hakları

 

Gelir Vergisi İndirimi

Özel gereksinimli çocuğu olan SGK’lı ve kamuda çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanırlar.ÇÖZGER özel gereksinim oranı değişikliğinde ilgili vergi dairesine bildirim zorunluluğu vardır.Rapor süreli ise her rapor değişiminde de bildirilmelidir.Emekli olanlar emekli maaşında bu hakkı kullanamazlar.Ancak emekli olup serbest çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır.

Evde Bakım Yardımı

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi “evet” olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.Evde bakım yardımı başvurusunda 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar gelir olarak hesaba katılır.Evde bakım yardımında muhtaçlık sınırı asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ü olarak belirlenmiştir. Asgari ücret değişikliğine göre güncellenmekle birlikte 2018 yılı için 967,27.-TL olarak belirlenmiştir.Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2019’da aylık 1384.59 TL ödeniyor.Evde bakım parası için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekli.2019’da bu rakam 1219.35 TL.

2022 Aylıkları

5 çeşit aylık bağlanmaktadır. Yaşlı aylığı, %40-69 Arası engelli aylığı, % 70 ve Üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmamaktadır. Ancak silikozis aylığı almaktayken vefat eden vatandaşların yakınlarının devreden silikozis aylığı başvuruları kabul edilmektedir.

Kamu Çalışanlarında nöbet muafiyeti ve izin hakkı

Kamu kuruluşlarında çalışan özel gereksinimi çocuğu olan memur anne ve babalara nöbet ve fazla mesai muafiyeti vardır.Ayrıca bakıma muhtaç yakını olan çalışanlara günlük bakım izni konusunda kolaylık tanınması sağlanmıştır.

Özel gereksinimli çocuğu olan çalışan annelere erken emeklilik hakkı

”Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin ” yararlandığı bu haktan Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Tarım İşçileri ve İsteğe Bağlı Sigortalı olan anneler yararlanır.1 Ekim 2008 sonrası çalışılan sürenin dörtte biri oranındaki süre çalışılan süreye ilave edilir, bu süre emekliliğe kalan süreden düşürülür.Bilgi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28. Hükmü.Özel gereksinimli çocuğun  bakıma muhtaç yani raporunda ‘’ağır engelli ‘’ibaresinin olması gerekmektedir. Çocuğun bakıma muhtaçlığı devam ettiği sürece bu haktan yararlanılır.Birden fazla bakıma muhtaç çocuğu olanlar için SGK; her çocuk için inceleme yapar ancak sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanılır.Ağır engelli çocuğu olan annelere 1 Ekim 2008 tarihinden sonra verilmiş bir haktır.Çocuğun ağır engelli raporunun alındığı tarihe göre SGK’nın kararı önemlidir.Çalışılan sürenin dörtte biri oranında süre çalışılan süreye ilave edilir.Bu süre emeklilik süresinden düşürülür.Diğer çocukların incelenme sebebi erken emeklilik hakkının kullanıldığı çocuğun bakıma muhtaçlığı biter ise diğer çocuk üzerinden hakkın devam ettirilebilmesidir.Evlatlık alınan özel gereksinimli çocuğu için de bu haktan yararlanılır.Ancak Özel gereksinimli çocuğu olan babalar erken emeklilik hakkına sahip değildir.Boşanmış ise ve velayeti babada ise yararlabilir.

Mazeret İzni

En az yüzde % 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir sene içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar kadar,”mazeret izni verilir.
Bu kanun maddesi sözleşmeli personel ve geçici personel için de ilgili kanunlara işlenmiştir.(Ağustos 2014) Mazeret izin hakkı sadece özel gereksinimli çocuklar için kullanılmaktadır. Özel gereksinimli çocuğun hastaneden ya da Aile Hekimliklerinden alınacak hasta olduğunu gösteren rapor ile mazeret izni talep edilir.

Tayin Hakkı

Devlet Memurları Kanunu Ek Madde 39:‘’Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.’’

Devlet Memurları Kanunu 72 .Madde:“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır.”